Centrum Aktywności Lokalnej
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU WIELKIM JAKO CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ.
2009-11-04
Zamieścił: Kierownik OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim od 1990 roku udziela wsparcia osobom i rodzinom w rozwiązywaniu problemów społecznych, jednak sukcesywnie następuje przemiana roli zadań Ośrodka, a także sposobu realizacji świadczeń z Pomocy Społecznej. Zmiany i przeobrażenia w polityce społecznej określa ciągle zmieniająca się ustawa o pomocy społecznej.

Wśród głównych zadań poza tworzeniem warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem przewidzianych ustawą świadczeń, ustawodawca wskazał także na konieczność pobudzania społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dlatego też konieczne było przejście naszego Ośrodka od modelu pomocy, którego funkcją jest udzielanie wsparcia materialnego, do modelu nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych, oraz profesjonalne wspieranie osób i rodzin zgłaszających się z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów. 

Takie działania możliwe są dzięki rozwojowi różnego rodzaju usług dla różnych grup świadczeniobiorców.Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim dostrzegł szansę i rozwój swej działalności poprzez wdrażanie  propagowanie programu „Centrum Aktywności Lokalnej CAL”.

Jako jeden z pierwszych punktów  w realizacji było stworzenie realnego fizycznego miejsca, które będzie służyć aktywizowaniu i integracji społecznej. Gmina pozytywnie odpowiedziała na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej i umową użyczenia na okres 3 lat przekazała w użytkowanie lokal w budynku gminnym komunalnym na Centrum Aktywności Lokalnej. 

cal1.jpg

W związku z powyższym Ośrodek rozpoczął poszukiwania środków finansowych w pierwszej kolejności na remont i adaptację pomieszczeń, a w dalszej na działalność Centrum Aktywności Lokalnej.  Łącząc uzyskane środki z realizacji projektów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Programu Integracji Społecznej PPWOW, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Społecznych  został  wyremontowany i zaadaptowany lokal na Centrum Aktywności Lokalnej.

Więcej zdjęć w galerii.

W dniu 21 września 2008 r. podczas „Pikniku Rodzinnego - Pożegnanie Lata 2008”  Ks. Kanonik Stanisław Piasecki Proboszcz Parafii Potok Wielki i Ks. Kanonik Franciszek Hojnowski Proboszcz Parafii Potok Stany dokonali poświęcenia Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku Wielkim jako miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców gminy. 

Od września 2008 r. w Centrum Aktywności Lokalnej  spotykają się seniorzy, osoby bezrobotne, rodziny i inne grupy. 

W Centrum Aktywności Lokalnej działa Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w którym nieodpłatnie świadczą swoje usługi  prawnik i psycholog. Odbywają się warsztaty szkoleniowe dla rodzin potrzebujących wsparcia w terapii rodzinnej oraz dla osób długotrwale bezrobotnych „ Trening umiejętności i kompetencji społecznych”.

Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb mieszkańców naszej gminy dostrzegł potrzebę stworzenia ludziom starszym możliwości spotkań, utrzymania kontaktów ze środowiskiem. Seniorzy są jedną z grup społecznych najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne. 

Z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej na ternie Gminy Potok Wielki powstał Klub Seniora, który został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie. Swoją aktywną działalnością stowarzyszenie to stwarza możliwość utrzymania kontaktów ze środowiskiem i zagospodarowanie wolnego czasu.

W ramach instrumentów aktywnej integracji Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował prace społecznie użyteczne dla 10 osób długotrwale bezrobotnych.

Dzięki nowym instrumentom aktywnej integracji pracownik socjalny ma możliwość nie tylko przyznania i wpłacenia zasiłków swoim podopiecznym, ale również świadczenia w szerszym zakresie pracy socjalnej poprzez skierowanie do specjalisty, tu na miejscu w Potoku Wielkim, do podjęcia pracy oraz na szkolenie, a wszystko po to aby wspólne działania skierowane na osobę  rodzinę pozwoliły na możliwe jak najszybsze zdiagnozowanie problemu i jego skuteczne rozwiązanie.  Ilość odwiedzin 4106