Pomoc państwa w zakresie dożywiania

2009-11-02
Zamieścił: Kierownik OPS

Realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2006-2009 przewiduje pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w szczególności osób starszych, samotnych chorych i niepełnosprawnych.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum mogą liczyć na bezpłatny posiłek w stołówkach szkolnych gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego.

Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek zainteresowanego, rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.


Ilość odwiedzin 4149