Zasiłek rodzinny z dodatkami

2009-11-20
Zamieścił: Kierownik OPS
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka,
opiekunowi faktycznemu dziecka,
osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sadową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie /oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo- wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inna szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie/;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
5) osobie samotnie wychowującej dziecko / oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem chyba że:
- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
Zasiłek rodziny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole / oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną oraz artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki , metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki/,
3) do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej / oznacza to uczelnię , w rozumieniu przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych / i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodziny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej.
Zasiłek rodziny przysługuje jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługuje, w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. w przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego za 2008 r. pełnoletnich członków rodziny / tylko osoby , które nie przekroczyły 25 roku życia lub dziecko które ukończyło 25 rok życia legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne/.
W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS, który został ogłoszony 23 września 2009 r. i wynosi 2056,00 zł z 1 ha przeliczeniowego za 2008 rok

W okresie zasiłkowym od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2010 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1) urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 1.000 zł na każde urodzone dziecko do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie,
3) samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma możliwości zasądzenia alimentów - dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne 250 zł, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci.
4) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek przysługuje w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci, rodzinom, w których jest co najmniej troje dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego,
5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80 zł w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
6) rozpoczęcia roku szkolnego - w związku z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 100zł na dziecko,
7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - który przysługuje:
a. w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90 zł miesięcznie albo
b. w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej w tym także artystycznej - w wysokości 50 zł miesięcznie.


DO WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY OD 01.11.2009 r.
NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1) kopię dowodu osobistego;
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
3) zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
4) zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej (do 24 roku życia);
5) kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty przed 18 rokiem życia w przypadku osoby uczącej się;
6) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
7) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
8) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
9) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
10) informacje sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,
w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła
o przysposobienie tego dziecka;
11) kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
12) osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
-dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,
- oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:
1) zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
2) zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
3) zaświadczeń organu emerytalno-rentownego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
1) kopię skróconego aktu zgonu drugiego rodzica dziecka;
2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
1) dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;
2) zaświadczenie szkoły;
3) oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie;

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdów do miejscowości, w której znajduje się szkoła do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
1) zaświadczenie szkoły;

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
1) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności(umiarkowany, znaczny)
Ilość odwiedzin 3387