Świadczenia pielęgnacyjne

2010-02-18
Zamieścił: Kierownik OPS

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2010 świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie, jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i na czas nieokreślony. A jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności wydane jest na czas określony – do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba niepełnosprawna uzyska ponownie orzeczenie o niepełnosprawności lub odpowiednim stopniu niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację zasiłku pielęgnacyjnego.

Osoba do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny dołącza zaświadczenie właściwej instytucji potwierdzające złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne dołącza:

1) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka ze wskazaniami jw.
2) kopię świadectw pracy,
3) dokument potwierdzający rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem.

Ilość odwiedzin 3756