Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

2009-11-04
Zamieścił: Kierownik OPS

Zapomoga przysługuje rodzinie, jeżeli złoży wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.

Wniosek złożony po terminie zostanie bez rozpoznania.

Zapomoga przysługuje w wysokości 1000 zł niezależnie od uprawnień zasiłku rodzinnego, dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny.

W celu otrzymania zapomogi należy złożyć:
1. pisemny wniosek,
2. odpis aktu urodzenia dziecka/i; /dotyczy osób nie pobierających świadczeń rodzinnych,
3. kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Od 1 listopada 2009r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi w drodze rozporządzenia formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.

Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009r.

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654)

Ilość odwiedzin 3792