Fundusz alimentacyjny
SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA
2020-05-25
Zamieścił: Kierownik OPS

SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA

Przetwarzanie danych osobowych w związku z funduszem alimentacyjnym

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki, tel. 15 874 02 23, e-mail: biuro@opspotokwielki.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora:

a) jest wypełnienie ciążącego na nim obowiązku prawnego – Art. 6, ust. 1, lit. c RODO i Art. 9, ust. 2, lit. b RODO;

b) jest zgoda osoby, której dane dotyczą – Art. 6, ust. 1, lit. a RODO.

5. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z odpowiedniej kategorii archiwalnej opisanej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) do dostępu do swoich danych;

b) do sprostowania swoich danych;

c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d) do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie jej obowiązywania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody);

e) do usunięcia danych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody);

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

10. Podanie danych osobowych, w zakresie wymaganym przepisami prawa, jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowego zakresu danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda.

Podstawy prawne:

· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

· Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

· Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

· Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ilość odwiedzin 131