RODO
Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018
2018-05-30
Zamieścił: Kierownik OPS

Ogólna klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy lub beneficjenta świadczenia wraz danymi członków rodziny w związku z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej - obowiązek informacyjny z art.13 RODO:


 1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki, tel. 15 874 02 23, e-mail: biuro@opspotokwielki.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Pan Tomasz Nowakowski. Tel.: 081 44 08 300. Kontakt: iod@rodokontakt.pl

 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych tj. zadań związanych z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej.

 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:

  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2.lit. b RODO;

  2. o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

  3. niezbędność do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  4. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby - art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2.lit. c RODO.


 1. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej oraz w szczególnych przypadkach organom sanitarnym.

 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:


  1. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną;

  2. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania;

  3. dla przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy - przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych;

  4. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów.

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

  1. do dostępu do swoich danych;

  2. do sprostowania swoich danych;

  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

  4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

dla przetwarzania dot. wykonywania zadania publicznego dodatkowo:

  1. do wniesienia sprzeciwu.

 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

 3. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora jest obligatoryjne.
  Brak podania wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu dot. przyznawania świadczenia.


Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 • Właściwe przepisy dot. pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, alimentów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych i innych, do przestrzegania których zobowiązany jest Administrator


Ilość odwiedzin 1175