Kolonie 2018
Kolonie 2018
2018-06-14
Zamieścił: Kierownik OPS

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2018 ROKU

DLA DZIECI ROLNIKÓW

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych

po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone

w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające daną sytuację). Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu bądź pobiera rentę lub emeryturę.
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo (według formularzy załączonych do oferty).

  2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Dokumenty proszę składać jak najszybciej.
Dopłata do kolonii letnich od rodziców= 390 zł dopłata do turnusu + 160 zł dopłata do transportu = 550,00 zł


Miejsce wypoczynku:

I Ośrodek „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy

Terminy:
1) 02.07 – 12.07.2018 r.
2) 13.07 – 23.07.2018 r.
3) 24.07 – 03.08.2018 r.
4) 04.08 – 14.08.2018 r.

II Ośrodek „Korona” przy ul. Gdańskiej 16, 82-103 Mikoszewo

Terminy: nie zostały jeszcze ustalone.

III Ośrodek „Iwona” przy ul. Wczasowa 3, 82-103 Stegna

Terminy: nie zostały jeszcze ustalone.

IV Ośrodek „Polar” przy ul. Wczasowa 5, 82-103 Stegna

Terminy: nie zostały jeszcze ustalone.


DANE KOORDYNATORA

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

biuro w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 14 16 e-mail: mar_gol1@op.pl

osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

Ilość odwiedzin 1279