RODO
Ogólna klauzula informacyjna
2020-05-25
Zamieścił: Kierownik OPS

Ogólna klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy lub beneficjenta świadczenia wraz danymi członków rodziny w związku z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej - obowiązek informacyjny z art.13 RODO:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki, tel. 15 874 02 23, e-mail: biuro@opspotokwielki.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych tj. zadań związanych z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:

a. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2.lit. b RODO;

b. o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

c. niezbędność do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby - art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2.lit. c RODO.

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej oraz w szczególnych przypadkach organom sanitarnym.

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:

a. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną;

b. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania;

c. dla przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy - przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych;

d. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a. do dostępu do swoich danych;

b. do sprostowania swoich danych;

c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

dla przetwarzania dot. wykonywania zadania publicznego dodatkowo:

e. do wniesienia sprzeciwu.

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

10. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora jest obligatoryjne.
Brak podania wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu dot. przyznawania świadczenia.

Podstawy prawne:

· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

· Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

· Właściwe przepisy dot. pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, alimentów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych i innych, do przestrzegania których zobowiązany jest Administrator

Ilość odwiedzin 438