Świadczenia z OPS-u
2019-08-16
OPIEKA WYTCHNIENIOWA

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2019

MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJGmina Potok Wielki, informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Moduł I - Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego

ODBIORCY PROGRAMU

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących na terenie Gminy Potok Wielki sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 2. osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

jeżeli nie korzystają z innych form usług w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;Zgodnie z założeniami Programu w pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa wyżej oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.REALIZACJA PROGRAMU

 1. Wsparcie w formie opieki wytchnieniowej może być realizowane w wymiarze 240 godzin dla Modułu I i III – limit wynikający z Programu na 2019r. 1. Pomoc w formie opieki wytchnieniowej w ramach w/w limitu jest bezpłatna. 1. Opieka wytchnieniowa może być świadczona w: 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej; 1. Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną.NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

 1. Aktualne (w przypadku dzieci) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 1. Aktualne (w przypadku osób dorosłych) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 1. Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (zał.nr 6 do Programu)

- wypełniona przez lekarza specjalistę zgodnie z symbolem przyczyn niepełnosprawności znajdującym się w posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.

4. Wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekęSZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 1. Nabór do Programu prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2019 r. 1. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w:Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, Potok Wielki Nr 106, 23-313 Potok Wielki, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Informacji udziela: Dział Pomocy Środowiskowej – p Katarzyna Myszak, tel. (15) 8740-223
2019-08-14
OPIEKA WYTCHNIENIOWA

KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK ABY POBRAĆ WNIOSEK

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

2009-11-02

Świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej