Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

shadow

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Kierownika Ośrodka Pomocy

Społecznej w Potoku Wielkim

z dnia 23 marca 2021r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU WIELKIM OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU WIELKIM

 I.  Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

Potok Wielki Nr 106

23- 313 Potok Wielki

II.  Nazwa stanowiska pracy:

Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

1) Forma zatrudnienia: umowa o pracę;

2) Wymiar zatrudnienia: 1 etat ( pełny etat)

3) Miejsce pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

III.  Wymagania

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1)     Obywatelstwo polskie;

2)     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)     Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     Nieposzkalowana opinia;

5)     Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

– ukończył studia ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

– ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

– jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem :

1) Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

2) Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

3) Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postepowania administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy.

4) Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych.

5) Umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

6) Umiejętność pracy w systemach informatycznych w tym w programach księgowych.

7) Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.

8) Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

9) Wysoka kultura osobista.

10) Odpowiedzialność.

11) Samodzielność, kreatywność.

12) Dyspozycyjność.

13) Umiejętności obsługi programu Microsoft Office Word, Excel;

14) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych: fax, skaner, kserokopiarka;

15) Analityczne myślenie;

16) Zdolność organizacji pracy własnej z efektywnym wykorzystaniem czasu pracy;

17) Umiejętność pracy zespołowej.

IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1) Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki i rachunkowości jednostki zgodnie z przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznej jednostki.

2) Prowadzenie prawidłowej gospodarki środkami budżetowymi i pozabudżetowymi.

3) Przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej, oszczędnej gospodarki budżetowej.

4) Nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonanych przez pracowników jednostki i odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki.

5) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym.

6) Nadzór i kontrola poprawności wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

7) Organizacja i obieg dokumentacji finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim.

8) Kierowanie rachunkowością Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim.

9) Opracowanie analiz, planów i sprawozdań finansowych, bilansów i wniosków.

10) Sprawdzanie zgodności formalno- prawnej dokumentów finansowych z obowiązującymi przepisami.

11) Przygotowywanie projektu budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim i nadzór nad jego realizacją.

12) Dekretacja dokumentów wg obowiązującego planu kont i zatwierdzanie ich do wypłaty.

13) Sporządzanie list wynagrodzeń i rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.

14) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, wyposażenia.

15) Rozliczanie inwentaryzacji.

16) Dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych i wprowadzanie do systemu informatycznego.

17) Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i obsługa systemu informatycznego PŁATNIK, MIKROBIT.

18) Praca w systemie informatycznym kadrowo-płacowo-księgowym.

19) Naliczanie i rozliczanie funduszu świadczeń socjalnych.

20) Prowadzenie księgowości syntetycznej, analityki wydatków i kosztów.

21) Przygotowanie oraz wypłata świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w ustalonych terminach.

22) Współpraca z innymi działami w zakresie opracowania informacji i analiz finansowych. Uzgadnianie na bieżąco z działami oraz zainteresowanymi pracownikami wielkości posiadanych środków na wypłatę świadczeń, jak również uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdawczości w tym zakresie.

23) Prawidłowe i terminowe dokonywanie sprawozdań i rozliczeń.

24) Bieżąca kontrola nad wykonywaniem umów zlecenia oraz umów o dzieło, sporządzanie dokumentacji związanej z ich wykonaniem oraz przyjmowanie dokumentacji potwierdzającej ich wykonanie.

25) Rozliczanie podatkowe pracowników i przekazywanie ich do właściwego terenowo Urzędu Skarbowego.

26) Systematyczne śledzenie zmian w przepisach oraz skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji zadań.

V.  Warunki pracy na danym stanowisku

1)   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat);

2)  System pracy jednozmianowy – 40 godzin w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, 
Potok Wielki Nr 106; 23-313 Potok Wielki, na parterze budynku Urzędu Gminy w Potoku Wielkim. Możliwe również wyjazdy służbowe;

3)  Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem
oraz urządzeń biurowych;

4)  Praca w pokojach biurowych 1,2 osobowych;

5)  Praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie
rozmów telefonicznych, wysiłek umysłowy.

6)  Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym.

7) Budynek nie posiada windy.

 VI.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnionych osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.) jest niższy niż 6%.

 VII.  Wymagane dokumenty

1)     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze;

2)     Życiorys (curriculum vitae) opatrzony własnoręcznym podpisem, numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019r. poz. 1282 z późn. zm.).”

3)     kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy);

4)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

5)    kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje  (kursy, szkolenia itp.);

6)     oświadczenie kandydata:

 a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 b) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;

 c) o braku prawomocnego wyroku sądowego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 d) o nieposzlakowanej opinii;

 e) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze;

f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  na potrzeby naboru zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO)

opatrzone własnoręcznym podpisem – wzór załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze;

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

8) podpisana przez kandydata klauzula RODO zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych – wzór załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

CV (curriculum vitae) – opatrzone numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018r. poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2018r. poz. 1260 tekst jednolity)”, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 Kopie dokumentów kandydat poświadcza samodzielnie za zgodność z oryginałem, opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

 VIII.  Sposób, termin i miejsce składania dokumentów

1.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach
z adnotacją:

„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim” w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 14. 04.2021r. do godz. 14:00,

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, pokój Nr 1 lub drogą pocztową: Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, Potok Wielki Nr 106; 23-313 Potok Wielki.

2.W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Nie przyjmuje się dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.

4. Dokumenty nierozpatrzone lub odrzucone należy odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim.

5. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

IX. Informacje dodatkowe

1) Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przed zawarciem umowy do przedstawienia oryginału dokumentu „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z  zaświadczeniem z „Krajowego Rejestru Karnego”.

 2) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie oraz mailowo (na wskazany w CV numer telefonu oraz adres e-mail) o terminie II etapu rekrutacji, tj. czasie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

3) Dodatkowych informacji udziela Pani Irena Schumann tel. (015) 8740-223.

4) Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania kwalifikacyjne oraz informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim oraz na stronie internetowej Ośrodka.

KIEROWNIK

Ośrodka pomocy Społecznej

W Potoku Wielkim

Agnieszka Graboś

Załączniki do pobrania:

Drukuj

Powrót
Do Góry