Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Zasady przyznawania świadczeń

shadow

Zasady przyznawania świadczeń

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, cudzoziemcom, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli to wynika z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością , o której mowa w ustawie o cudzoziemcach, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze :
– zasiłek pielęgnacyjny
– świadczenie pielęgnacyjne
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
4) fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem dodatku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz uzależnionych od orzeczenia o niepełnosprawności – zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły i świadczenia pielęgnacyjnego.

Prawo do świadczeń ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Dokumenty niezbędne do określenia dochodów:

1) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku 2008, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
2) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku 2008, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (określone w załączniku nr 3 do wniosku);
3) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku 2008 innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu ( określone w załączniku nr 4 do wniosku), np.:
zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2008,
zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego stypendium przecz członków rodziny w 2008 r., kopię wyroku zasądzającego alimenty na rzecz dzieci w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
4) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
5) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego nie uwzględnia się dochodów członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

W przypadku utraty dochodu w 2008 r. należy dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu w tym:


a) dokument potwierdzający uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego (zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego),
b) dokument potwierdzający utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych, lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (kopia decyzji),
c) dokument potwierdzający utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło (kopia świadectwa pracy),
d) dokument potwierdzający utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (kopia decyzji),
e) dokument potwierdzający nie otrzymywanie części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych (zaświadczenie od komornika, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów )
f) dokument potwierdzający wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej (kopia decyzji).

Osoby, które uzyskają dochód w 2009r. i 2010r. do wniosku dołączają dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu ( netto) z pierwszego pełnego miesiąca uzyskanego przez członka rodziny w tym:

a) dokument potwierdzający zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie
o udzieleniu urlopu wychowawczego),
b) dokument potwierdzający uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (kopia decyzji),
c) dokument potwierdzający uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło ( kopia umowy o pracę),
d) dokument potwierdzający uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (kopia decyzji),
e) dokument potwierdzający uzyskanie całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
f) dokument potwierdzający rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej (kopia decyzji);

Roczny dochód rodziny z 2008 r. pomniejsza się o kwoty poniesione przez rodzinę w 2008 r. dołączając:

a) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową są ich płacenia na rzecz spoza rodziny,
b) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry