Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Dom Pomocy Społecznej

shadow

Dom Pomocy Społecznej

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim. Natomiast decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:
1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim lub zgłoszenia u pracowników socjalnych lub korespondencyjnie na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim 23-313 Potok Wielki.
2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.
Do pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie dołącza się:

1) kserokopię decyzji organu emerytalno-rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty, lub inne dokumenty potwierdzające dochód,
1) pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie oraz pisemną zgodę na potrącanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
2) kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
3) oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdzie opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,
4) inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego w trakcie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego.
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi w kolejności:

1) mieszkaniec domu (osoba skierowana) w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka – nie więcej niż 70% tego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana,
4) inne osoby spokrewnione lub nie.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w danym roku ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Więcej informacji na temat działalności Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, jego działalności statutowej możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej www.dpsjanow.strona.pl

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry