Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Karta Dużej Rodziny

shadow

Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest skierowana do rodzin wielodzietnych. Rodziny, które są w jej posiadaniu i mają możliwość korzystania z katalogu następujących ofert tj. oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

W ramach systemu zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy o charakterze prywatnym. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach:

– tradycyjne (tj. plastikowej)

– elektronicznie, wyświetlanej przy pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety).

W aplikacji mKDR:

  • wyświetlisz swoją Kartę na ekranie smartfona (po złożeniu wniosku),
  • łatwo odszukasz miejsca, w których skorzystasz ze zniżek — po kategorii, lokalizacji czy wybranej frazie,
  • dzięki geolokalizacji znajdziesz instytucje lub firmy oferujące zniżki w miejscu, w którym jesteś,
  • stworzysz własną listę ulubionych partnerów Karty Dużej Rodziny,
  • dowiesz się o nowych zniżkach i nowych partnerach.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

– w wieku do ukończenia 18 roku życia,

– w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a). szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub

b). szkole wyższej – do dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie nauki.

– bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Istotne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki.

Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest również dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona,

niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać ze zniżek np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

Wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek można znaleźć na stronie internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w formie:

– papierowej wraz z kompletem dokumentów w Urzędzie Gminy Potok Wielki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7 30 do 15 30 w pokoju nr 5 lub

– elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informoacyjno -Usługowego Emp@tia  http://www.empatia.mpips.gov.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny zawarte są również na stronie https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Wnioski do pobrania

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry