Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Dodatki mieszkaniowe

shadow

Dodatki mieszkaniowe

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U 71 poz.734 z późn. zmianami).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy przedłożyć stosowne dokumenty tzn.
1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
(w którym należy poświadczyć wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego)
2.deklarację o dochodach brutto za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

Kogo dotyczy pomoc:
Dodatek mieszkaniowy nie ma charakteru uznaniowego, lecz przyznawany jest według zasad ściśle określonych przepisami prawa i przysługuje:
– osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, tzn.
– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
– członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
– osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność właścicielom lokali mieszkalnych,
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem – osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Kryteria i warunki udzielenia pomocy:


Jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, tj. odpowiednio 1.181,42 zł i 843,87 zł; (najniższa emerytura wynosi 675,10 zł) wnioskodawca nie traci uprawnień do dodatku mieszkaniowego, jeżeli przekroczenie dochodu nie jest wyższe od kwoty przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Osoby zajmującym lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca do korzystania z dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
– 35 m2 – dla 1 osoby,
– 40 m2 – dla 2 osób,
– 45 m2 – dla 3 osób,
– 55 m2 – dla 4 osób,
– 65 m2 – dla 5 osób,
– 70 m2 – dla 6 osób, w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2. Wskazanie o uprawnieniu do oddzielnego pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ( potwierdzony przez zarządcę budynku)
2. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (do wglądu)np.
– umowa najmu
– akt notarialny
– umowa użyczenia itp.
3. Wydatkami są:
-czynsz,
-opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
-zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
-odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
-opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
-wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału
4. Zaświadczenia o dochodach (oryginał) – z 3 ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, np.
– zaświadczenia o dochodach z miejsca pracy, umów zleceń, lub dzieło (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe),
– dokument potwierdzający osiągane przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: (np. książka przychodów i rozchodów, ewidencja sprzedaży lub inne) – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
– odcinki renty, emerytury lub zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranych świadczeń,
– zaświadczenia o wysokości pobranych wszelkich świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
– zaświadczenie z uczelni o wysokości pobranego stypendium naukowego, socjalnego lub innych świadczeń (dotyczy osób uczących się),
– zaświadczenie o wysokości pobranego zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego lub wynagrodzenia za staż (dotyczy osób pobierających takie świadczenie)
– zaświadczenie o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego – (z danej gminy, gdzie znajduje się pole)
5. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał) – dotyczy osób bezrobotnych – potwierdzające rejestrację – dotyczy osób bez prawa do zasiłku. Osoby te zobowiązane są osobiście złożyć oświadczenie na temat źródła utrzymania.
6. W przypadku osób rozwiedzionych, żyjących w separacji lub takich, które podały współmałżonka o wypłatę świadczeń alimentacyjnych:
– wyrok sądu dot. rozwodu lub separacji lub jego odpis (oryginał),
– wyrok sądu dot. zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub jego odpis (oryginał),
– zaświadczenie od komornika dot. skuteczności ściągania świadczeń alimentacyjnych (oryginał)

Tryb załatwienia sprawy:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między 100% naliczonych i ponoszonych wydatków na normatywną powierzchnię użytkową lokalu a wydatkami poniesionymi przez wnioskodawcę określonymi procentowo wskaźnikiem od dochodów gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Wysokość przyznanego dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami na normatywną powierzchnię użytkową lokalu a wydatkami poniesionymi przez wnioskodawcę w wysokości:
15 % dochodów w gospodarstwie jednoosobowym
12 % dochodów w gospodarstwie 2-4-osobowym
10 % dochodów w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Jeżeli jednak średni miesięczny dochód na osobę jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury (czyli 896,19 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % kwoty najniższej emerytury ( czyli 597,46 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, do celów obliczenia dodatku przyjmuje się wydatki poniesione w wysokości:

20 % dochodów w gospodarstwie jednoosobowym,
15 % dochodów w gospodarstwie 2-4 osobowym
10 % dochodów w gospodarstwie 5 osobowym i większym

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, wnioskodawcy przysługuje ryczałt na zakup opału.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, a osobie będącej właścicielem domu jednorodzinnego dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk wnioskodawcy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim pokój Nr 6, oraz udzielane są wszelkie informacje dotyczące ich wypełnienia.

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry