Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Czyste Powietrze 2024

shadow

Czyste Powietrze 2024

Wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach programu ‘Czyste Powietrze’

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu,
 • żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (część III wniosku),
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie o wydanie zaświadczenia prowadzi się w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.
Termin załatwienia sprawy – 7 dni od dnia złożenia żądania wydania zaświadczenia;
W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w terminie do miesiąca od dnia złożenia żądania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. Postępowanie kończy się wydaniem zaświadczenia.

Inne informacje

Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć w sytuacji, kiedy dokument ten jest wymagany przez NFOŚ lub WFOŚ w celu przyznania dofinansowania, co strona poświadcza składając stosowne oświadczenie na formularzu wniosku.

Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć:

 • jednoosobowe – osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • wieloosobowe – osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli żądanie ostanie złożone w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.

WNIOSEK DO POBRANIA :

Drukuj
Powrót
Do Góry