Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

shadow

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim planuje objąć 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i/lub równoważnym ( w tym jedna osoba z niepełnosprawnością sprzężoną)

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia,
 • dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,
 • zwiększenie możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenie w życie społeczne,

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o zapoznanie się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2023.
Dokumenty rekrutacyjne do Programu tj:

 1. Karta zgłoszenia wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności w tym z niepełnosprawnością sprzężoną albo orzeczenia równoważnego
  2. Klauzula informacyjna RODO
  3. Oświadczenie dotyczące wskazania asystenta
  należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby: Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim , Potok Wielki 106; 23-313 Potok Wielki pok. Nr 4.w godzinach urzędowania Ośrodka   tj.7:30-15:30
  O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór będzie trwał w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, nie będące członkami rodziny uczestnika:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach:
-asystent osoby niepełnosprawnej ,
-opiekun osoby starszej,
-opiekun medyczny,
-pedagog,
-psycholog,
-terapeuta zajęciowy,
-pielęgniarka,
-fizjoterapeuta;

lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Realizacja Programu planowana jest w miesiącach kwiecień  – grudzień 2023 r.

Załączniki:
Karta zgłoszenia do Programu zał. Nr 7
Oświadczenie o wskazaniu asystenta
Klauzula  informacyjna RODO (MRiPS, OPS)
Program „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej”-edycja 2023

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROGRAMU 2023 2

PROGRAM_AOON_JST_EDYCJA_2023(2)

RODO MRiPS

RODO OPS

Załącznik_nr_7_do_Programu_AOON_JST

Drukuj

Powrót
Do Góry