Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Opieka Wytchnieniowa 2024 – informacja o naborze

shadow

Opieka Wytchnieniowa 2024 – informacja o naborze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potok Wielki informuje, iż w związku z przyznaniem Gminie Potok Wielki  dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowała dla mieszkańców Gminy Potok Wielki, wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Kwota dofinansowania – 23 103,00 zł

Całkowita wartość  – 23 103,00zł

CEL I ODBIORCY PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

* osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej .

REALIZACJA PROGRAMU

  1. Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w  miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
  2. W roku 2024 ustala się limit 240 godzin na uczestnika dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
  3. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej       nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024.
  5. Zgłoszenia potrzeb usług opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście lub drogą pisemną.
  6.  Koszty związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej finansowane z Programu obejmują koszt wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną w miejscu jej zamieszkania.
  7. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
Drukuj

Powrót
Do Góry